วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (สัปดาห์ที่20)
24 / 9 / 55
-                    เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-                    ตรวจงานและเตรียมทำข้อสอบ
-                    พักรับประทานอาหารเที่ยง
25 / 9 / 55
-                    ปฏิบัติเวรประจะวันอังคาร
-                    ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.5
26 / 9 / 55
-                    จัดกิจกรรมหน้าเสาธง
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมชั้นป.4
-                    พักรับประทานอาหารเที่ยง
-                    นักเรียนมีความตั้งใจเรียนทุกคน
27 / 9 / 55
-                    เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.4 เวลา 09.30-10.30น.
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.3 เวลา 10.30-11.30น.
-                    พักรับประทานอาหรเที่ยง
28 / 9 /55
-                    ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดริเวรที่นักเรียนรับผิดชอบ
-                    เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่ได้รับผิดชอบ
-                    และส่งข้อสอบให้กับครูพี่เลี้ยง

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (สัปดาห์ที่19)
17 / 9 / 55
-                    เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-                    พักรับประทานอาหารเที่ยง
-                    ตรวจงานใส่คะแนน
18 / 9 / 55
-                    ปฏิบัติเวรประจะวันอังคาร
-                    ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.5
19 / 9 / 55
-                    จัดกิจกรรมหน้าเสาธง
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมชั้นป.4
-                    พักรับประทานอาหารเที่ยง
-                    นักเรียนมีความตั้งใจเรียนทุกคน
20 / 9 / 55
-                    เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.4 เวลา 09.30-10.30น.
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.3 เวลา 10.30-11.30น.
-                    พักรับประทานอาหรเที่ยง
21 / 9 /55
-                    ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดริเวรที่นักเรียนรับผิดชอบ
-                    เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่ได้รับผิดชอบ

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (สัปดาห์ที่18)
10 / 9 / 55
-                    เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-                    พักรับประทานอาหารเที่ยง
-                    ตรวจงานใส่คะแนน
11 -12 / 9 / 55
-                    ปิดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากนักเรียนไปแข่งฝึกทักษะทางวิชาการณ.โรงเรียนท่าศาลาเป็นเวลาสองวัน
13 / 9 / 55
-                    จัดกิจกรรมหน้าเสาธง
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมชั้นป.4
-                    พักรับประทานอาหารเที่ยง
-                    นักเรียนมีความตั้งใจเรียนทุกคน
14  / 9 / 55
-                    เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระประวัติศาสตร์ชั้นป.5 เวลา 08.30-09.30น.
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.3 เวลา 10.30-11.30น.
-                    พักรับประทานอาหรเที่ยง
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.5 เวลา 12.30-13.30น.
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระประวัติศาสตร์ชั้นป.3 เวลา 13.30-14.30น.