วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (สัปดาห์ที่14)
13 /8 / 2555
-                   ปิดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากชดเชยวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2555
14 / 8 / 2555
-                   เวณประจำวันอังคารยืนตอนรับนักเรียนมาโรงเรียน
-                   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.5 เรื่องหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ เวลา 10.30-11.30น.
15 / 8 /2555
-                   เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-                   ซ้อมนักเรียนเล่านิทานเพื่อที่จะแข่งขันวิชาการ
-                   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.4 เรื่อง  มารยาทชาวพุทธ
16-17/ 8 /2555
-                   ขอลาทางโรงเรียนบ้านทุ่งชนเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-17-20-21-22 เนื่องจากลากลับไปรายอที่บ้านต่างจังหวัดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น