วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (สัปดาห์ที่13)

6 / 8 / 2555

-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกับนักเรียนและครู

-                   ทำหน้าที่เป็นครูรับผิดชอโครงการออมทรัพย์นักเรียนชั้นม.1 ในฐานะที่เป็นครูประจำชั้นม.1

7 / 8 / 2555

-                   ปฏิบัติเวณประจำวันอังคาร

-                   ร่วมกิจกรรมหน้เสาธง

-                   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.5 เวลา 10.30-11.30 น.

-                   นักเรียนมีความตั้งใจเรียนทุกคน นักเรียนมีการตอบโต้กับครูในชั้นเรียน

-                   กิจกรรมให้นักเรียนเขียนเรียงความวันแม่แห่งชาติ

8 / 8 / 2555

-                   คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

-                   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.4 เวลา 13.30-14.30 น.

-                   นักเรียนชั้นป.4มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนและให้นักเรียนทำกาด์วันแม่แห่งชาตินักเรียนมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน

9 / 8 /2555

-                   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.4 เวลา 09.30-10.30 น.

-                   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.3 เวลา 10.30-11.30 น.

10 /8 /2555

-                   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระประวัติศาสตร์ชั้นป.5 เวลา 08.30-09.30น.

-                   นักเรียนตั้งใจเรียนและตั้งใจทำงานที่ครูสั่ง

-                   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.3 เวลา 10.30-11.30 น.

-                   นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและให้นักเรียนวาดรูปการทำความดีต่อแม่

-                   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.5 เวลา 12.30-13.30 น.

-                   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมประวัติศาสตร์ชั้นป.3 เวลา 10.30-11.30 น.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น