วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันที่ 28-29 มิถุนายน พ.ศ. 2555
โรงเรียนปิดการเรียนการสอน เพราะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มพานทองไทย
ณ.สนามโรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลบ้านกลาง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชวันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพุทธ ที่ 27 มิถุนายน   พ.. 2555

       กิจกรรม
1.             ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
2.             พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
3.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.4เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง เวลา 13.30-14.30น.
4.             ทำแผนการจัดการเรียนรู้

ผลการปฏิบัติงาน
1.             นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.             นักเรียนตั้งใจเรียนทุกคน
3.             ซ้อมกีฬาและควบคุมนักเรียนที่เป็นนักกีฬา
4.             ซ้อมกองเชียร์ให้กับนักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬา

ปัญหาและการแก้ไข
-

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน  .. 2555
กิจกรรม
1.             งานประจำเวณวันอังคารตอนรับนักเรีนรมาโรงเรียน
2.             ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.5เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
4.             พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

ผลการปฏิบัติงาน
1.             นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.             นักเรียนตั้งใจเรียนทุกคน
3.             ซ้อมกีฬาและควบคุมนักเรียนที่เป็นนักกีฬา
4.             ซ้อมกองเชยร์ให้กับนักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬา

ปัญหาและการแก้ไข
-

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน   พ.. 2555

       กิจกรรม
1.             ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
2.             ทำแผนการจัดการเรียนรู้
3.             พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

ผลการปฏิบัติงาน
1.             นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.             ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำแผนการจัดการเรียนรู้
3.             ซ้อมกีฬาและควบคุมนักเรียนที่เป็นนักกีฬา
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงานทุก  สัปดาห์

สัปดาห์ที่  5- 6 ระหว่าง วันที่ 11-22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555

1.              สิ่งที่ได้เรียนรู้

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานทางวิชาการของโรงเรียนบ้านทุ่งชุน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดโครงการค่ายจริยธรรมของนักเรียนบ้านทุ่งชน
ได้เรียนรู้การทำแผนการจัดการเรียนรู้
          
2.              ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคคือ นักศึกษาไม่สามารถร่วมกิจกรรมไหว้และทำพิธี
แนวทางการแก้ไข นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ควบคุมดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี
          
3.              สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม
ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมค่ายจรยธรรมเพิ่มขึ้น
สามารถนำไปใช้สอนได้
           
       4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์


วันพุทธ ที่ 20 มิถุนายน   พ.. 2555

กิจกรรม
1.             ขอลากิจทางโรงเรียนบ้านทุ่งชนเป็นเวลา 1 วัน เพราะไปเซ็นสัญญาเงินกู้
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ผลการปฏิบัติงาน
-
ปัญหาและการแก้ไข
-


วันพฤหัสบดีที่  21   มิถุนายน   พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียนชั้นป.4 – .3
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยง และละหมาด

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  มีส่วนรวมในการจัดค่ายอบรมจริยธรรมของนักเรียน
3.  ควบคุมนักเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
1.             ปัญหา นักศึกษาไม่สามารถร่วมกิจกรรมไหว้และทำพิธี
2.             การแก้ไข นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ควบคุมดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี

 
วันศุกร์ ที่  22   มิถุนายน   พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระประวัติศาสตร์นักเรียนชั้น ป.5 เรื่องการตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่น เวลา 08.30 – 09.30 น.
3.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษานักเรียนชั้น ป.3 เรื่อง พระไตรปิฎก
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยง และละหมาด
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.5 เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้นป.5มีความตั้งใจเรียนทุกคน
3.   นักเรียนชั้นป.3 มีความตั้งใจเรียน
4.   ช่วยพิมพ์งานให้กับครูฝ่ายวิชาการ
4.   ซ้อมกีฬาให้กับนักเรียน รุ่น16 ปี

ปัญหาและการแก้ไข
1.             ปัญหา มีเด็กนักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก

2.             การแก้ไข ฝึกการอ่านหนังสือให้กับนักเรียน
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันอังคาร 19 ที่   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.             งานเว้นประจำวันอังคาร ยืนตอนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
2.             ตอนเช้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3.             ทำแผนการจัดการเรียนรู้
4.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.5 เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่างเวลา 10.31 – 11.30 น.
5.             พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
6.             ซ้อมกองเชียร์
7.             คัดเลือกนักเรียนที่เป็นนักกีฬา
ผลภาคปฏิบัติงาน
1.             นักเรียนเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.             นักเรียนตั้งใจเรียนทุกคน
3.             จัดทำป้ายนิเทศค่ายคุณธรรม
ปัญหาและการแก้ไข

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน จันทร์ ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.             ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
2.             ทำแผนการจัดการเรียนรู้
3.             พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
ผลการปฎิบัติงาน
1.             นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อย
2.             คัดเลือกนักเรียนที่เป็นนักกีฬา
3.             ควบคุมนักเรียนที่เป็นนักกีฬา
ปัญหาและการแก้ไข

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.             ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
2.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระประวัติศาสตร์ชั้น ป.5 เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาท้องถิ่น เวลา 08.30-09.30น.
3.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระสังคมศึกษาชั้นป.3 เรื่องพระไตรปิฎกและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เวลา 10.30-11.30น.
4.             พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.             ซ้อมกีฬาให้นักเรียนรุ่น 16 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
1.             นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อย
2.             นักเรียนชั้นป.5ตั้งใจเรียนทุกคน
3.             มีความรับผิดชอบ
4.             นักเรียนชั้นป.3ตั้งใจเรียนทุกคน
5.             มีความรับผิดชอบ
ปัญหาและการแก้ไข