วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (สัปดาห์ที่18)
10 / 9 / 55
-                    เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-                    พักรับประทานอาหารเที่ยง
-                    ตรวจงานใส่คะแนน
11 -12 / 9 / 55
-                    ปิดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากนักเรียนไปแข่งฝึกทักษะทางวิชาการณ.โรงเรียนท่าศาลาเป็นเวลาสองวัน
13 / 9 / 55
-                    จัดกิจกรรมหน้าเสาธง
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมชั้นป.4
-                    พักรับประทานอาหารเที่ยง
-                    นักเรียนมีความตั้งใจเรียนทุกคน
14  / 9 / 55
-                    เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระประวัติศาสตร์ชั้นป.5 เวลา 08.30-09.30น.
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.3 เวลา 10.30-11.30น.
-                    พักรับประทานอาหรเที่ยง
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.5 เวลา 12.30-13.30น.
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระประวัติศาสตร์ชั้นป.3 เวลา 13.30-14.30น. 
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (สัปดาห์ที่17)
3 / 9 / 55
-     ตอนเช้าจัดกิจกรรมหน้าเสาธง    -    นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อย
-     พักรับประทานอาหารช่วยตากข้าวให้นักเรียน     -  ปฏิบัติงานเวนประจำวันจันทร์
-     เก็บออมทรัพย์ของนักเรียนชั้นม.1  -    ทำหน้าที่แทนครูพี่เลี้ยง
4 / 9 / 55
-     ปฏิบัติงานเวนประจำวันอังคารยืนตอนรับนักเรียนมาโรงเรียน
-     จัดกิจกรรมหน้าเสาธง
-     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.5 เรื่อง ศาสนาพิธี
-     คุมนักเรียนเข้าแถวเดินกลับบ้าน
5 / 9 / 55
-     เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-     วันนี้คณะครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาไปเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-      พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
-      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมชั้นป.4
6 / 9 / 55
-     จัดกิจกรรมหน้าเสาธง
-     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.4
-     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.3
7 / 9 / 55
-     จัดกิจกรรมหน้าเสาธง
-     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระประวัติศาสตร์ชั้นป.5
-     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.3
-      พักรับประทานอาหรเที่ยง
-      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.5
-      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระประวัติศาสตร์ชั้นป.3
-      นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนวิชาสังคม