วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันพุธ  ที่  30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.  ตอนเช้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
2.  บันทึกข้อมูลโรงเรียน
3.  แปะรายชื่อครูและนักศึกษาฝึกสอนที่บอดร์
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษานักเรียนชั้นป.4 เรื่อง สรุปพุทธ: ปรัวัติ : โปรดชฎิล 3 พี่น้อง โปรดพระเจ้าพิมพิสาร การแต่งตั้งพระอัครสาวก ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ เวลา 13.30 -14.30 น.
ผลการปฏิบัติงาน
1.             นักเรียนเคารพธงชาติเรียบร้อย
2.             ช่วยครูแปะรายชื่อ
3.             นักเรียนชั้นป.4ตั้งใจเรียนทุกคน
4.             นักเรียนเดินทางกลับบ้านเรียบร้อย
ปัญหาและการแก้ไข


วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่  21  พ.ค.   พ.ศ. 2555
กิมกรรม
1.              ตอนเช้าเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
2.              ช่วยจัดแถวให้นักเรียนเข้าแถวตรง
3.              เตรียมแผนการสอนให้ครูพี่เลี้ยงตรวจ
4.              บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของตนเอง
5.              พักเที่ยงและละหมาด
ผลการปฏิบัติงาน
1.             ตรวจเครื่องแต่งกายของนักเรียน
2.             ตรวจสมุดของนักเรียนชั้นป.5 กับป.3
3.             เขียนรายชื่อนักเรียนลงในสมุดปพ 5

ปัญหาและการแก้ไข
วันที่ 22 พ.ค.   พ.ศ 2555
กิมกรรม
1.             เช้าเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
2.             สร้างตารางบันทึกหลักฐานการส่งแผนการเรียนรู้
3.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา นักเรียนชั้นป.5 เวลา 10.30-11.30น.
เรื่อง พุทธประวัติ : สรุปพุทธประวัติการตรัสรู้ การประกาศธรรม
ผลการปฏิบัติงาน
1.             นักเรียนมีความตั้งใจเรียน
2.             บันทึกตารางแผนการจัดการเรียนรู้
3.             ผู้อำนวยการเรียกประชุมเรื่องแผนการสอน
ปัญหาและการแก้ไข
1.             แผนการจัดการเรียนรู้ต้องแก้ไขใหม่
2.             ไม่มีแบบแสดงความคิดเห็นของผู้สถานบริหาร

วันที่ 23 พ.ค. พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  ประชุมนักศึกษา ชี้แจงรายละเอียดดังนี้
การจัดป้ายนิเทศร่วมกับช่วงชั้น
การส่งแผนการจัดการเรียนรู้
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ป.4  เวลา  13.30  น. –  14.30  น.   เรื่อง พุทธประวัติ : สรุปพุทธประวัติการตรัสรู้ การประกาศธรรม
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ป.4 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข

วันที่ 24 พ.ค. พ.ศ. 2555

 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.   ทำแผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา เรื่อง พุทธประวัติ:  โปรดชฎิล 3 พี่น้อง โปรดพระเจ้าพิมพิสาร การแต่งตั้งพระอัครสาวก ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
3.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ป.4  เวลา  09.30   10.30  น.   เรื่อง พุทธประวัติ:  โปรดชฎิล 3 พี่น้อง โปรดพระเจ้าพิมพิสาร การแต่งตั้งพระอัครสาวก ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
4.    จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ป.3 เวลา 10.30 - 11.30 น.
      เรื่องสรุปพุทธประวัติ การบำเพ็ญเพียร การผจญมารการตรัสรู้
5.     พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.   สามารถเตรียมการสอนล่วงหน้าได้
3.   นักเรียนชั้น ป.4 ตั้งใจเรียนทุกคน
4.  นักเรียนชั้นป.3ไม่ตั้งใจเรียน (เฉพาะบางคน)
5.    นักศึกษาทุกคนมีแบบฟอร์มเป็นของตนเอง
6.    มีส่วนรวมกับครูในโรงเรียน
7.   ประชุมนักศึกษาเอกสังคม เตรียมความพร้อมในการจัดบอร์ดอาทิตย์หน้า

ปัญหาและการแก้ไข

-ปัญหา  ไม่สามารถใส่เกมในแผนการจัดการเรียนรู้ได้
                 แก้ไข     ต้องนำแบบเกมมาสอนนักเรียนได้

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.        เข้าแถวเคารพธงชาติ
2.       จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.5 เวลา 08.30 น. – 09.30 น.   เรื่อง วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น
3.    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา นักเรียนชั้น ป.3 เวลา10.30-11.30 น. เรื่อง
5.      พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
6.      จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ป.5 เวลา 12.30 น. – 13.30 น.   เรื่อง  พุทธประวัติ: โปรดพุทธบิดา - พุทธกิจ
7.     จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.3 เวลา 13.30 น. – 14.30 น.   เรื่อง  ปฏิทินไทยกับปฏิทินสากล
8.             ทำเวรประจำวันส่งนักเรียนกลับบ้าน
ผลการปฏิบัติงาน
1.             นักเรียน เคารพคุณครูและเดินเข้าโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ
2.             นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
3.             นักเรียนชั้น ป.5 ตั้งใจเรียนทุกคน
4.         นักเรียนชั้นป.3 ตั้งใจเรียนทุกคน
5.             นักเรียนเดินกลับบ้านอย่างเรียนร้อย

ปัญหาและการแก้ไข

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.              เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักเรียน
2.              นักเรียนแต่งกายเรียบร้อย
3.              เขียนรายชื่อนักเรียน
4.              พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
ผลการปฏิบัติงาน
1.              นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.              แปะชื่อหนังสือในห้องสมุด
3.              บันทึกข้อมูลลงในบล็อก
4.              ตัดรูปภาพเกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก
5.              เตรียมอุปกรณ์
ปัญหาและการแก้ไข
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.              ตอนเช้าเข้าเวณรับนักเรียนมาโรงเรียน
2.              เช้าเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3.             เตรียมอุปกรณ์จัด บอร์ดของโรงเรียนเรื่อง รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกเสร็จ
4.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษานักเรียนชั้นป.5 เรื่อง  พุทธประวัติ: โปรดพุทธบิดา พุทธกิจ
5.             พักรับประทารอาหารเที่ยงและละหมาด

ผลการปฏิบัติงาน
1.             นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อย
2.             นักเรียนร้องเพลงชาติดังฟังชัด
3.             นักเรียนตั้งใจเรียนทุกคน
4.             นักเรียนตั้งใจทำกิจกรรมกลุ่มและใบงานที่ครูมอบหมาย
5.             เวลา13.30-14.30น. เตรียมจัดบอดร์ใกล้ห้องม.2 เรื่องวันงดสูบบุหรี่โลก
6.             นักเรียนเดินกลับบ้านอย่างเรียบร้อย


ปัญหาและการแก้ไข