วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันที่  24-27   กรกฎาคม   พ.ศ. 2555

 กิจกรรม

ปิดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากพาเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งชนไปทัศนศึกษา สวนสยาม กรุงเทพมหานคร ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไปสักการะพระแก้วมรกต ณ.วัดพระศรีรัตนศาสดารามผลการปฏิบัติงาน

-                   ช่วยคุมนักเรียน

-                   ดูแลนักเรียนขึ้นรถและลงรถปัญหาและการแก้ไข

-                    วันจันทร์ ที่  23   กรกฎาคม   พ.ศ. 2555

 กิจกรรม

ขอลากิจทางโรงเรียนบ้านทุ่งชนเป็นเวลา 1 วันตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เพราะลากลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดผลการปฏิบัติงาน

-

ปัญหาและการแก้ไข

-                    

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม   .. 2555


       กิจกรรม

-        ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดหลังห้องเรียน

-        เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

-       จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระประวัติศาสตร์ ชั้นป.5 เรื่อง ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องเรื่องราวในท้องถิ่น เวลา 08.30-09.30 น.

-       จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.3 เรื่องโอวาท 3: การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เวลา 10.30-11.30 น.

-       พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

-       จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.5 เรื่องโอวาท 3: การไม่ทำความชั่วทั้งปวง และ และการทำความดีให้ถึงพร้อม เวลา 12.30-13.30 น.

-       จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระประวัติศาสตร์ชั้นป.3 เรื่องวิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน เวลา 13.30-14.30 น. 

ผลการปฏิบัติงาน

1.             ช่วยดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

2.             นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อย

3.             นักเรียนมีความตั้งใจเรียนทุกคน

4.             จัดแถวให้นักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน

ปัญหาและการแก้ไข

-

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม   .. 2555


       กิจกรรม

-         ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดหลังห้องเรียน

-         เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

-        จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.4 เรื่อง โอวาท 3 : การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ พุทธศาสนา สุภาษิต สุข สง.ฆส.สสามค.คี โลโกปต.กม.ภิกาเมต.ตา เวลา 09.30-10.30 น.

-       จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.3 เรื่องโอวาท 3: การทำความดี เวลา 10.30-11.30 น.

-      พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
 

ผลการปฏิบัติงาน

1.             ช่วยดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

2.             นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อย

3.             นักเรียนมีความตั้งใจเรียนทุกคน

4.             จัดแถวให้นักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน

ปัญหาและการแก้ไข

-

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม   .. 2555


       กิจกรรม

-                   ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดหลังห้องเรียน

-                   เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

-                   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

-                   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.4 เรื่อง โอวาท 3 การไม่ทำความชั่ว และการทำความดี

เวลา 13.30-14.30 น. 

ผลการปฏิบัติงาน

1.             ช่วยดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

2.             นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อย

3.             นักเรียนมีความตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข

-

วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม   .. 2555       กิจกรรม

-                   ตอนเช้าปฎิบัติเวนประจำวันอังคารตอนรับนักเรียนมาโรงเรียน

-                   ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดหลังห้องเรียน

-                   เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

-                   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.5 เรื่อง พระสงฆ์ และไตรสิกขา

เวลา 10.30-11.30 น.

-                   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

-                   สอนแทนครูวรรณนาวิชาสุขศึกษานักเรียนชั้นป.5 เวลา 12.30 – 13.30 น.ผลการปฏิบัติงาน

1.             ช่วยดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

2.             นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อย

3.             นักเรียนมีความตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข

-

วันจันทร์  ที่ 16 กรกฎาคม   .. 2555

       กิจกรรม

-                   ปิดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬาอำเภอ ที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ผลการปฏิบัติงาน

1.             ช่วยดูแลนักเรียนเดินกระบวนพาเหรด

2.             เครือขายพานทองไทย

3.             นักเรียนแข่งกันร้องกองเชียร์

ปัญหาและการแก้ไข
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันศุกร์  ที่ 13 กรกฎาคม   .. 2555

       กิจกรรม

1.             คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน

2.             เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระประวัติศาสตร์ ชั้นป.5 เรื่อง ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ   เรื่องราวในท้องถิ่น เวลา 08.30 – 09.30 น.

4.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.3 เรื่อง โอวาท 3 : การทำความดี เวลา 10.30 – 11.30 น.

5.             พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

6.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.5 เรื่อง พระรัตนตรัย: พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เวลา 12.30 – 13.30 น.

7.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระประวัติศาสตร์ ชั้นป.3 เรื่อง การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน เวลา 13.30 – 14.30 น. 

ผลการปฏิบัติงาน

1.             นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

2.             นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

3.             ให้นักเรียนชั้น ป.5 สรุปความคิดเป็นแผนภาพ  

4.             ให้นักเรียน ป.3 ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข

-