วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่16 พ.ค.  2555
กิจกรรม
1.  ตอนเช้าร่วมกิมกรรมหน้าเสาธงพร้อมกับนักเรียน
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา          นักเรียนชั้นป.4 เวลา 13.30– 14.30 น.   เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4.   บรรทุกสมุดกิจกรรมประจำวัน
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ป.4 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
วันที่ 17 พ.ค. 2555
 กิจกรรม 
1. ตอน เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
2.  ช่วยดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ป.4 เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง   ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    นักเรียนชั้น ป.4 ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข
1.นักเรียนชั้นป.3 เด็กบางคนไม่ตั้งใจเรียน
2.ใช้วิธีการแก้โดยครูประจำชั้นมาอยู่ในห้องเดียวกัน
วันที่ 18  พ.ค. 2555
 กิจกรรม 
1.  ตอนเช้าเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้นป.5 เวลา 08.30 – 09.30น.
      เรื่อง...
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้นป.3 เวลา 10.30-11.30น.
    เรื่อง  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนมีความตั้งใจเรียน
2.ตรวจสมุดแบบฝึกของนักเรียน
3.เขียนรายชื่อนักเรียนลงในสมุด พป.5
4.จัดทำแผนการสอนล่วงหน้า
5.จัดใบงานให้เด็กนักเรียน
ปัญหาและการแก้ไขไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น