วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (สัปดาห์ที่15)
20 -22/ 8 / 2555
-                   ลาทางโรงเรียนกลับไปรายอ
23 / 8 / 2555
-                   เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยจัดแถวให้กับนักเรียนเข้าแถวให้ตรง
-                   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.4เรื่องการบริหารและเจริญปัญญา เวลา09.30-10.30 น.
-                   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.3เรื่องการแสดงตนเป็นพุทธมามกะเวลา10.30-11.30น.
-                   นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนวิชาสังคมศึกษา
-                   ซ้อมนักเรียนเล่านิทานคุณธรรม
24 / 8 / 2555
-                   คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-                   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระประวัติศาสตร์ชั้นป.5เรื่อง อารยธรรมจีน เวลา 08.30-09.30น.
-                   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้น.3เรื่อง มารยาทของชาวพุทธ เวลา 10.30-11.30น.
-                   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.5 เวลา 12.30-13.30น.
-                   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระประวัติศาสตร์ชั้นป.3 เวลา 13.30-14.30น. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น