วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันศุกร์  ที่ 13 กรกฎาคม   .. 2555

       กิจกรรม

1.             คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน

2.             เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระประวัติศาสตร์ ชั้นป.5 เรื่อง ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ   เรื่องราวในท้องถิ่น เวลา 08.30 – 09.30 น.

4.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.3 เรื่อง โอวาท 3 : การทำความดี เวลา 10.30 – 11.30 น.

5.             พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

6.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.5 เรื่อง พระรัตนตรัย: พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เวลา 12.30 – 13.30 น.

7.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระประวัติศาสตร์ ชั้นป.3 เรื่อง การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน เวลา 13.30 – 14.30 น. 

ผลการปฏิบัติงาน

1.             นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

2.             นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

3.             ให้นักเรียนชั้น ป.5 สรุปความคิดเป็นแผนภาพ  

4.             ให้นักเรียน ป.3 ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข

-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น