วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม   .. 2555       กิจกรรม

1.             งานประจำเวณวันอังคารตอนรับนักเรียนมาโรงเรียน

2.             คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน

3.             เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

4.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.5เรื่อง พระไตรปิฏก เวลา10.30 – 11.30น.

5.             พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

ผลการปฏิบัติงาน

1.             นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

2.             นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

3.             นักเรียนตั้งใจเรียนทุกคน

4.             แบ่งกลุ่มให้นักเรียนทำรายงานเรื่องอาเซียน

5.             ไปช่วยควบคุมนักเรียนชั้นอานุบาลเล่นกิจกรรม

6.             ช่วยพิมพ์งานให้ครูและจัดเรียงรูปภาพกิจกรรมจริยธรรมของนักเรียน

7.             ส่งนักเรียนกลับบ้านปัญหาและการแก้ไข

-                   ปัญหาเวลาครูแบ่งกลุ่มนักเรียนจะไม่ค่อยจะเอานักเรียนที่เรียนด้อยกว่าเพื่อน

-                   แก้ไขถ้านักเรียนเป็นเหมือนเพื่อนเรานักเรียนจะรู้สึกอย่างไรครูให้นักเรียนนับ1-4นักเรียนคนใดนับหมายเลข1ให้ไปอยู่หมายเลขนั้น

-                   ชี้แจงให้นักเรียนช่วยกันทำงานกลุ่มถ้านักเรียนคนใดไม่ช่วยทำงานให้สมาชิกกลุ่มจดชื่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น